СЕКЦИЯ ПОМОЩ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Информационна система "Структура на заплатите" улеснява и автоматизира процеса по попълване и предаване в НСИ на годишните отчети за дейността на предприятията, попадащи в извадките/съвкупностите за наблюдение на статистиката в сектор „Структура на заплатите“. Системата предоставя на респондентите и счетоводните къщи възможности за:

 • Създаване, въвеждане, редактиране на годишни отчети
 • Извършване на логически контрол и валидиране на данните в отчетите
 • Обработване (приключване) и подаване на годишните отчети към НСИ
 • Търсене и преглед на подадени годишни отчети
 • Експортиране на въведени годишни отчети

Информационна система "Структура на заплатите" е достъпна чрез квалифициран електронен подпис. Всеки потребител(респондент/счетоводна къща) може да регистрира профил на респондент/счетоводна къща в ИС "Структура на заплатите", като избере линк „Регистрация с КЕП“ от началната страница на системата. Регистрираните потребители имат достъп до всички свои отчети. За да се регистрира, потребителят трябва да попълни поне задължителните данни в регистрационната форма и да потвърди заявката за регистрация. След подаването на заявката, системата изпраща тоукън (линк) с временна валидност за потвърждение на направената заявка на електронната поща на потребителя, попълнена в заявката. Потребителят трябва в посочения в съобщението срок да потвърди заявката, за да активира профила си. След успешното активиране на профила потребителят може да достъпва всички дейности в ИС „Структура на заплатите“.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

За да използва информационна система "Структура на заплатите" потребителят следва да разполага с персонален компютър или лаптоп с инсталирана операционна система, която е в поддръжка от производителя и с предварително инсталиран софтуер за работа с електронен подпис – BISS (Browser Independent Signing Service). BISS (Browser Independent Signing Service) е софтуер за подписване с електронен подпис при извършване на операции в Интернет браузъра.

Поддържани операционни системи:

 • Windows 10 (32bit и 64bit)
 • Linux (32bit и 64bit)
 • OSX (64bit)

Поддържани уеб браузери:

 • Firefox – версия 68 или по-нова
 • Chrome – версия 76 или по-нова
 • Edge
РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМАТА

Потребителите на системата се регистрират посредством квалифициран електронен подпис (КЕП). Потребителят (респондентът/счетоводната къща) трябва да притежава удостоверение (цифров сертификат) за КЕП, издаден от доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ).

За регистрация и вход в система се изисква да разполагате с предварително инсталиран на устройството Ви софтуер за работа с електронен подпис – BISS (Browser Independent Signing Service). BISS (Browser Independent Signing Service) е софтуер за подписване с електронен подпис при извършване на операции в Интернет браузъра. Инсталационен файл за BISS може да бъде изтеглен от един от долупосочените линкове:

ПОДДЪРЖАНИ КВАЛИФИЦИРАНИ ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ (КЕП)

Информационна система "Структура на заплатите" работи с вписаните доставчици в Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги в България, поддържан от Комисията за регулиране на съобщенията поддържа. Вписаните от КРС в националния доверителния списък доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги са:

РЕГИСТРАЦИЯ СТЪПКА ПО СТЪПКА

За да се регистрирате е необходимо:

 • да сте изпълнили инструкциите за инсталиране на квалифицирания електронен подпис на избрания доставчик на удостоверителни услуги
 • да сте изтеглили и стартирали услугата BISS

Стъпки:

 1. Свържете КЕП с компютъра и избере линк „Регистрация с КЕП“ от началната страница на системата.
 2. Натиснете бутон „Изберете подпис и подпишете тестови данни“, който зарежда информация за текущите свързани електронни подписи.
 3. Зарежда се BISS и дава възможност за избор на сертификат за електронно подписване. Следва да изберете сертификата и да кликнете върху бутон „Изберете сертификат“.
 4. Зарежда се BISS екран с тестови данни, които следва да бъдат подписани и следва да изберете бутон „ОК“.
 5. Зарежда се BISS екран „Избран сертификат за подписване“, където следва да въведете Вашия ПИН код за достъп и изберете бутон „Подпиши“
 6. Ако сертификатът, който използвате е валиден, автоматично се извлича и попълва информация от в полетата за регистрация в системата.
 7. Следва да попълните останалите полета, които се изискват при регистрация в системата и да изберете бутон „Регистрация“
 8. На посочения от Вас имейл системата изпраща тоукън (линк) с временна валидност за потвърждение.
 9. Следва да последвате линка в получения имейл, за да потвърдите регистрацията.
ВХОД В СИСТЕМАТА

За да достъпите система е необходимо:

 • да разполагате с регистрация като респондент/счетоводна къща в ИС "Структура на заплатите"
 • да сте изпълнили инструкциите за инсталиране на квалифицирания електронен подпис на избрания доставчик на удостоверителни услуги
 • да сте изтеглили и стартирали услугата BISS

Стъпки:

 1. Свържете КЕП с компютъра и избере линк „Вход с КЕП“ от началната страница на системата.
 2. Натиснете бутон “Изберете подпис за вход“, който зарежда информация за текущите свързани електронни подписи.
 3. Зарежда се BISS екран „Изберете сертификат за електронно подписване“, където следва да изберете сертификата и да кликнете върху бутон „Изберете сертификат“.
ОТОРИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНА КЪЩА

Ако желаете счетоводна къща да подава отчетите от Ваше име в Информационна система "Структура на заплатите", то следва да изпратите заявление за оторизация. Задължително условие за оторизиране на дадена счетоводна къща е предварително тя да има активна регистрация в Информационна система "Структура на заплатите".

Оторизация чрез КЕП

 1. Следва да сте регистрирали в ИС "Структура на заплатите" като респондент и когато сте влезли в профила на компанията в горното дясно меню за управление на потребителския профил и изберете опция „Оторизирани счетоводни къщи и заявки“
 2. В търсачката започнете да вписвате ЕИК или име на счетоводната къща, която желаете да оторизирате.
 3. След като изберете счетоводната къща, следва да изберете бутон „Изпрати заявка за оторизация“
 4. Заявката за оторизация се изпраща към администраторите на ИС "Структура на заплатите" за изпълнение.
РЪКОВОДСТВО ЗА РЕСПОНДЕНТА
Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP